استاد آیت الله صدیقی(زید عزه)

چند نکته را میخوام با شما در میان بگذارم.
۱_ارزش تبلیغ: اگر ارزش آن را ندانید ارزان میفروشید. خود را دست کم نگیرید.
در قران کریم دو تعبیر را ما فحش تلقی میکنیم ، یکی بلعم باعور است (که خداوند میفرماید به مراتبی رسیده بود که مظهر آیات الهی شده بود که اگر میخواستیم بالا میبردیمش اما او شایستگی را نداشت ) همه حواسمان را به هوی و هوس نگردانیم زیرا که به عاقبت بلعم باعورا میرسیم انگاه که خداوند متعال مارا به کلب یاد خواهد کرد.اما دومی در مورد علمای یهود است که میگوید مثل کسانی که تورات را حمل میکنند ولی در ان تامل نمیکنند به مانند حمار هستند ( اشاره به این دارد که علمایی که همه چیز را میدانند اما در خود تاثیری ندارد).
مرحوم بهجت تلنگر هایی بمن میزدند مانند :وقتی دور و برتان شلوغ شد و بالا نشستید خودتان را بالا نبینید زیرا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اگر خشیت داشتید شایسته عالم شدن دارید والا کسی با درس خواندن عالم نشده است.و وقتی برای مردم حرف میزنید خودتان راهم شنونده بگیرید.
امام جعفر صادق(ع) میفرمایند که علم با تعلم نیست بلکه نور است که اعطا میشود به افراد.
هنگامی که دنبال این نور بودی بطلب حقیقت عبودیت را در نفست(یعنی بنده باشید).
در درونت بنده باش و این را بدان که بنده صاحب چیزی نمیتواند بشود.
ما در بهشتیم یا در جهنم ؟ این را از خط مشی هر شخص میتوان فهمید اگر در خط عاشورا بود بهشتی است وبالعکس.
انسان من روح است و باید تبدیل به روح الله بشود.تجرد به درس خواندن نیست و کسانی  نمیتوانند دست به این هدف پیدا کنند زیرا که در سجن دنیا گرفتار شده اند ادم باید خودش را پیدا کند اگر پیدا کردی در هرکجا که باشی فرق ندارد.

۹۷/۲/۵