استاد هاشمی نژاد(زیدعزه)

قران کریم اخلاق پیامبر را به ادیب بودن یاد میفرماید.
ای رسول خدا تو دارای خلق عظیم هستی به سبب رحمت الهی ک شامل حالت شد با مردم نرم شدی که اگر خشن بودی مردم از تو دور میشدند. حال این صاحب خلق عظیم میخواهد مارا اخلاق مدار کند.
شخصی به حضرت علی مراجعه کرد و پرسید که ایا فضایل اخلاقی پیامبر را میتوانی بشماری حضرت فرمود خیر شخص پرسید چرا حضرت فرمود ایا تو میتوانی تعداد نعمات خداوند را بشماری؟
گروهی از افراد میگویند که اخلاق بد غیر قابل تغییر است اما مشهور علمای اخلاق میگویند اخلاق بد قابل تغییر است و اگر قرار بود بدخو خوش خو نشود دیگر انزال کتب و ارسال رسل لغو میبود.
موضوع کار طللاب روح انسان است نه جسم انسان به همین علت روحانی گفته میشود به انان که کار فوق العاده مهمی است ، فرق انها در این است که بسیاری از اطباء فاقد تقوی میباشند و اساس کار انها نیز نمیباشد و در بسیاری از مواقع موفق هستند و در ضمن ان شاید کافر ، اما طبیب روح فرق دارد ، فاقد شی معطی شی نمیشود ، یعنی باید انقدری تربیت کنیم روح خود را و با اخلاق و تقوی و اخلاص روح خود را ابتدا و سپس روح دیگران را درمان کنیم. مردم اسلام را در ایینه عمل ما مشاهده میکنند و سیره عملی ائمه نیز به همین حالت بوده است که با رفتار خود افراد را جذب به دین میکردند حال چگونه باید جذب کرد افراد را؟
پس با رفتار سازی و برخورد های مناسب باید افراد را مجذوب دین نمود ،در مقابل بدی و ظلم به مرد خوبی کنید و در مقابل جفا وفا کنید رعایت همین یک نکته باعث ارادت و محبت و مودت میان روحانیون و اقشار جامعه میشد.
حسینیه همدانیها ساخته ی ابراهیم سماواتی است که همان ابراهیم انگوری معروف خیابان ری بوده است ک از قیام تا ری دست ایشان بوده.