تلگراف به آقای محمد تقی فلسفی

جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۶۵

قم- اصفهان‌
حضرت حجت الاسلام آقای فلسفی
پس از اهدای سلام، تلگرافاً از اصفهان تقاضا شده است که جنابعالی ده روز دیگر اهالی را مستفیض فرمایید. مقتضی است اجابت فرمایید. از مساعی جمیله جنابعالی و منابر مفیدتان باید تقدیر و تشکر کنم. از علمای اعلام شیراز نیز دعوتی از جنابعالی شده است و تقاضای اجابت نموده‌اند؛ مقتضی است اجابت فرمایید. از خداوند تعالی عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمه آنها را خواستار است.
۳۱/ ۵/ ۴۳