عفت و حیا و تاثیر آن در تربیت فرزند

موضوع:
عفت و حیا و تاثیر آن در تربیت فرزند
استاد راهنما:
حجت الاسلام والمسلمین خداوردیان
محقق:
محسن ساعتی
کد آموزشی:
۲۷/۲/۱۷۳
تاریخ تدوین:
۲۰/۷/۱۳۹۲

چکیده:
عفت و حیا حکومتی بس بزرگ دارند، سنتی هستند که در زندگی غیر قابل انکارند، مدام مصرف شده و بازتاب خود را نشان می دهد. همانطور که شخصی اگر در کوه فریاد زند، صدایش به او بر می گرد، عفت ورزی و باحیا بودن همین آثار را به انسان باز می گرداند و اخلاق و رفتار متقابل را بر همین اساس، بنیان می نهد ولی اگر این دو نباشند مثل ماشینی که یک چرخ آن پنچر است، آدمی لنگ می زند و بازخورد بد و زشت آن را با چشم خود می بیند.
یکی از وظایف مهم زندگی و خانواده، تربیت فرزند می باشد، اگر از نقش عفت و حیا در تربیت فرزند چشم پوشی شود، خانواده نمی تواند وظیفه اصلی خود را مبنی بر تربیت فرزند صالح ایفا کند، ضرورت این بحث تا به آنجا است که دین مبین اسلام و ائمه اطهار (ع) نیز شدیدا” مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین کودکی با این حساسیت را باید اصول اساسی را در آن پاشانید، که یکی از این اصول، عفت ورزی و حیا می باشد. پس وای بر آن کودک و فرزندی که در اثر تغافل جامعه و یا خانواده، این دو اصل اساسی به او داده نشود و در این زمین خالی و آماده کشت، به جای بذر اصول و مبانی تربیتی اصیل اسلامی، بی بند و باری، رذالت، بی عفتی و بی حیاییدر آن رشد کند که به نقصان رفته و دنیا و به تبع آن آخرت خود را از بین می برد.
کودکی که با زیرکی خانواده و جامعه که خود آن ها تربیت یافته بر اساس عفت و حیا هستند، رشد کند، تمام آنچه را که به عنوان ادب و نزاکت از او توقع می رود خواهد داشت یا حداقل آماده می شود و با اصول دیگر تکمیل می گردد. در سخنان خود، در عذا خوردن، در خوابیدن، در معاشرت با دیگران و غیره و غیره متخلق به آداب اسلامی می شود و این زینت را به همه، دوستان، جامعه انتقال می دهد و خود بعد ها می تواند مربی تربیت نسل بعد باشد و این ثمره عفت و حیاست.