سیدجواد میرخلیلی معاون پژوهش دارالمبلغین

سوابق تحصیلی :
• کارشناسی علوم سیاسی؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)
• کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)
• دکترای مدرسی معارف اسلامی؛ گرایش انقلاب اسلامی
• سطح ۴ حوزه (درس خارج)

سوابق تحصیلی

• کارشناسی علوم سیاسی؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)
• کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)
• دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی؛ گرایش انقلاب اسلامی
• سطح 4 حوزه (درس خارج)

چکیده مقاله ها