ثبت‌نام و انتقالات سال تحصیلی 400-99

* متقاضیان پایه یک ، استان و آدرس و تلفن مدرسه مبدا را مشخصات آخرین محل تحصیل خود و متقاضیان پایه های دیگر مشخصات حوزه مبدا را قرار دهند.

* متقاضیان پایه یک کدمرکز مدیریت را با عدد صفر پر کنند.

6 + 2 = ?