نوشته‌ها

وقفنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد بی حد و شکر و سپاس فزون از عدد که واقفان مواقف ملاء اعلی از احصاء آن عاجز آیند، وقف و نثار بارگاه حضرت واقف الاسراری است جلت عظمته که حوض خانه قلوب محبان را به میاه معرفت سیراب گردانیده و واقفان محکمات را که متولّی عقد کائناتند از سایر مخلوقات ممتاز و به سرچشمه مراد رسانیده و صلوات بی‎ نهایت و تحیّات زاکیات، وقف روضه منوره جناب مستطاب حضرت ختمی مئاب است، ادامه مطلب