دانشنامه طلبگی

در سوره توبه ایه ۱۲۲ ایین دانش اموزی علم دین را خداوند بیان فرموده اند که به ایه ی نفر معروف است.
در این آیه ۴ مسئله مورد توجه باید قرار بگیرد:
۱_هدف>هدف رسیدنی است زیرا ارزش هر کس به اندازه همتش است باید توجه به نعمات کردو نهایت استفاده را کرد و در نهایت این نعمات نیز باید در راه منعم خرج بشوند نه کس دیگر.کار خوب است برای خدا باشد نه کارهای خودمان را بپای خدا بنویسیم.
۲_وظیفه >دو چیز وظیفه ی ماست اولی بارگیری یعنی رشد کردن و دومی بازدهی یعنی رشد دادن است.ولی اما ایا لازم است که ما برویم و در همه کار وارد شویم؟خیر بلکه باید در اموری وارد شویم که روی زمین مادنه است  . در این جلسات باید خودمان پر بشویم نه وقتمان. اصلا چقدر باید درس بخوانیم ؟ طبق ایه باید به میزانی بخوانیم که بتوانیم در دین تفقه بکنیم.اگر زیادتر بشود یعنی اسراف شده است.
۳_مراحل >
۴_مصائب>
در باب استعداد ها باید چند چیز مورد توجه قرار بگیرد.
آگاهی به استعداد ها شناخت میدان استعدادها احاطه به قوانینی ک فعال کننده استعداد ها است.

۹۷/۲/۱۰