دعا برای مرزداران

نیازمندی های مرز داران اسلام را در قالب دعا امام بیان میکند اما حرف ما این است که اگر مرز داران جغرافیایی نیازمند این امور هستند به طریق اولی نگهبانان مرز های اعتقادی نیز نیازمند این امور میباشند پس حواسمان باشد.

خداوندا این مرزبانان وقتی با دشمن روبرو میشوند کاری کن که دنیایشان را فراموش کنند (دنیای خودشان را فراموش کنند زیرا که دنیا خوب است اما دنیایساخته من بد است).

همه میدانیم که مرگ دست خداست و ممکن است همه در همین لحظه بمیریم اما این دنیای راخدا  بگونه ای ساخته است که بسیار مکر کننده و غرور (فریب دهنده) است که من فکر نمیکنم کسی امروز از صبح که بیدار شده است به مرگ فکر کرده باشد ، این است دنیا.
محو کن از دلهایشان یاد اموالشان را به تعبیر بنده یکی از مهم ترین احوالات امتحان انسان مال است زیرا کسی که ندارد حرص دارا شدن را میخورد و کسی که دارد میلغزد. در دعا میفرماید ک خطور این احوالات را از دلهایشان پاک کن که درگیر نباشند .خداوندا بهشت را در برابر ایشان نشان ده.

۹۷/۲/۹