راه سلوک

در قرآن نقشه راه و سولک فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت را به ما نشان داده اند.
سلوک مورد امضای قران کریم بر دو رکن بنا نهاده شده است:
نخست پذیرش ربوبیت خدای متعال و سپس توحید در عبودیت است.
توحید چند مرحله دارد که ابتدا توحید در خالقیت توحید در ربوبیت و توحید در عبودیت و مرحله انتهایی از همه سخت تر است یعنی همان مبنای فکری شیطان که باعث رجم او شد.
علت اینکه ما زیر بار عبودیت نمیرویم بعلت لذت جویی است اما آیا لذت واقعی در سایه ی قبول ربوبیت که نتیجه آن عبودیت است میباشد یا در سایه رجم به مانند شیطان .
اگر نفس لذت طلب است باید لذات لحظه ای را فراموش کرد و به لذت پایدار رسید ، حال این لذت پایدار کجاست سمت دنیا و هوس رانی و شهوت پرستی و در مسیر شیطان است یا بالعکس.
اصلا بحث آخرت به کنار در همین دنیا کسی که از صراط حق به لذات برسد به دنیای بهتری میرسد یا اینکه با دوز و کلک به لذات برسد. این مقایسات هر یک جوابشان بسیار واضح است و محاسبات دو دوتا چهارتایی است اما نفس انسان سرکش هیچ گاه نمیخواهد بپذیرد.
لذا اگر بخواهیم در مسیر حق قرار بگیریم باید خود را پاک گردانیم که زیر سایه ربوبیت قرار گرفته و با عبودیت به لذات پایدار و مثمر برسیم.
به نقل از استاد جناب اقای ابوترابی فرد :اگر این دنیا مثقالی ارزش داشت شخصیتی به مانند حضرت علی علیه السلام اینگونه به دنیا بی اعتنایی نمیکرد که بگوید سه بار طلاقت دادم.

۹۷/۲/۱۵