شرح فرازی از دعا برای مرزداران

ویژگی های مرز داری اگر مرجع ضمیر آنرا به بحث مرزداری از دین برگردانیم درس های بسیار جالبی میتوانیم از آن بگیریم مطالبی بسیار آموزنده است.
اینکه میفرمایند علما ورثه انبیا هستند بر اساس علم انها نیست بلکه من جهه تبلیغ است که وارث آنان میشوند.
حال وظایف مرز داران را چه بیان میکند :
۱_حسن نیت به آنها عطا کن(سنگ بنای کار هر طلبه ای در هر مکانی باید حسن نیت باشد).
۲_از ترس معافشان کن(یکی از بزرگترین آفات تبلیغ ترس است،از ترس قطع حقوق یا از ترس طرد شدن از حق گفتن).
۳_به آنها شجاعت عطا کن(یعنی به قدری شجاع بشوند که از گفتن حق ابایی نداشته باشند و از انجام کارهای بزرگ نترسند).

۹۷/۲/۱۶