مناجات شعبانیه

در ماه شعبان مناجاتی در مفاتیح وجود دارد به نام مناجاه شعبانیه فرازی از ان را بررسی میکنیم :
خداوندا من حول و نیرویی ندارم ک از حالتی ک گناه الود است خود را بیرون بکشم بجز اینکه در وقتی که مرا بیدار کنی به واسطه ی محبت و انس به خودت .
اگر انسان انس داشته باشد با خداوند متعال و محبوب واقع شود این میتواند انسان را بیدار کند که خود را از حالت الودگی گناه بیرون بکشد که عامل بیداری میشود بعد از این مراحل به گونه ای بشوم که تو میخواهی پس شکر تورا میکنم بعلت اینکه مرا داخل در کرم و رحمت خود نموده ای و ازینکه قلب مرا پاک کردی از چرک های غفلت از تو .
در روایتی در بحار امده است ک ک امام سجاد فرمودند :
خداوند وحی کرد به موسی ک مرا نزد خلق محبوب گردان و انسان هارا نیز در نزد من محبوب کن حضرت موسی پرسید چگونه اینکار را انجام بدهم خداوند فرمود نعمت های مرا برای مردم متذکر باش تا اینکه دوستدار من بشوند اگر یک بنده فراری را که از درب هدایت من فرار کرده یا اینکه گمراه است از درگاه من را هدایت کردی برتر است برای تو از صد سال عبادت کردن به گونه ای ک این صد سال را روزها روزه بگیری وشب ها قیام داشته باشی موسی گفت این عبد فراری کیست فرمود شخص گناهکاری که سرکش است گفت که گمراه از درگاه توست فرمود جاهل نسبت به امام زمانش است پس او را اندرز بده تا اینکه اگاه به شریعتش بشود .
۹۷/۲/۱